Edukacja i zabawa

Programy są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego wskazaną w Rozporządzeniu MEN z dn. 14 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz.356)
Placówka jest objęta nadzorem pedagogicznym Kuratorium Oświaty. Spełnia wszystkie kryteria wymagane przez Sanepid, Straż Pożarną oraz BHP. Wpisana jest do ewidencji placówek oświatowych pod nr: 281/PN/11/1Programy Edukacyjne:
a) Program Wychowania Przedszkolnego „Wokół Przedszkolaka” nowy cykl „Olek i Ada” – M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba- Żabińska. Grupa MAC S.A 2018 dopuszczenia ISBN 978-83-8108-181-8
b) Program: ,,Wprowadzanie dziecka w świat pisma” – odimienna metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak
c) Autorski program nauki języka angielskiego - metoda CleverSteps u podstaw, której leży nauka języka poprzez zabawę, muzykę i ruch.
d) Program Adaptacji Dziecka Do Przedszkola: program wlasny.
e) Program nauki religii: ,, Kochamy dobrego Boga”. Komisja Wychowania Katolickiego. PSPO-OP-14/12
Wiodące metody nauczania
Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz
to metoda, która wspomaga rozwój psychomotoryczny, edukację i terapię oraz angażuje uczenie się wielozmysłowe czyli wzrokowo - słuchowo -dotykowo - kinestetyczno -ruchowe. Rozwija funkcje językowe i wykonawcze. Celem tej metody jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, poznawanie liter i cyfr, nauka rysowania.
Techniki relaksacyjne
Odimienna metoda nauki czytania
Realizowana w przedszkolu odimienna metoda nauki czytania: ,,Wprowadzanie dziecka w świat pisma” pozwala na wczesne kształcenie u dzieci umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu. Nauka czytania rozpoczyna się od własnego imienia dziecka, jako emocjonalnego nośnika wiedzy o piśmie, co prowadzi do intensywnego zainteresowania dziecka literami od najwcześniejszych lat w wyniku czego, wchodzi ono w krąg czytających z wielką radością. Podstawowym celem programu jest tworzenie takich sytuacji edukacyjnych, które bez wysiłku i w przyjazny sposób doprowadzą do wykształcenia kompetencji czytelniczych u dziecka w wieku przedszkolnym.
Metoda oparta jest na pełnym polskim alfabecie (44 znaki), dając dziecku możliwość poznania wszystkich dźwięków i ich graficznego zapisu.

Wczesna nauka czytania składa się z kilku etapów: Przejście na kolejny, wyższy poziom zależy od osiągniętego przez dziecko poziomu umiejętności.
Istotne w tej metodzie jest to, iż dziecko uczestniczy w grach i zabawach na zasadach pełnej dobrowolności. W każdym momencie ma prawo do wyboru materiału czytelniczego, bądź przypada on losowo. Dzieci mogą wspólnie rozwiązywać zadania i uciekać się do wzajemnej pomocy, co ma duży wpływ na ich dojrzałość społeczną. Nauczyciel daje impuls i bacznie obserwuje reakcję dziecka, by dostarczyć w otoczenie dziecka odpowiedni materiał dydaktyczny.
Metoda Dramy
to edukacja przez działanie, któremu towarzyszą emocje i wyobraźnia. Istotą tej metody jest stwarzanie sytuacji, w których dzieci mogły by się identyfikować z innymi osobami. Drama to forma aktorstwa teatralnego, a więc umiejętność wchodzenia w role społeczne, w jakie wchodzi człowiek w trakcie swojego życia: dziecka, nauczyciela, rodzica, podróżnika, chorego, czy przechodnia na ulicy itp. Drama odwołuje się do doświadczeń i poszerza ich horyzont. Wzbogaca doznania, sprawia, że wiedza, którą dziecko przyswaja staje się wiedzą najbardziej osobistą. Drama stymuluje dziecko do naśladowania innych ludzi czy innych form istnienia. Drama wzmacnia więź między rówieśnikami, pełni rolę wychowawczą, daje poczucie współpracy i współodpowiedzialności. Pozwala doświadczać i przeżywać rzeczy, jakich zwykły człowiek nie ma możliwości doznać Drama odrywa dziecko od codzienności, pomaga rozładować kompleksy i napięcia psychiczne, pomaga w nawiązaniu emocjonalnych kontaktów z otoczeniem, rozbudza wiarę we własne siły.
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
jest prosta, naturalna i możliwa do zastosowania w każdych warunkach. Metoda nawiązuje do ,,języka ciała”, co sprzyja kształtowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem. Celem tej metody jest doświadczenie ruchu, kontaktu emocjonalnego, fizycznego oraz społecznego. Stosując tą metodę dążymy do rozwoju świadomości schematu ciała, orientacji w czasie i przestrzeni, dając dziecku poczucie bezpieczeństwa, zaufania do siebie i partnera oraz możliwość współdziałania. Rozwijanie przez ruch ma wpływ na kształtowanie emocji, panowania nad nimi, pobudza inwencję dziecka, daje poczucie pewności siebie, wiary we własne siły i możliwości, sprzyja rozwojowi własnej inwencji, inicjatywy, spontaniczności, rozładowywaniu napięcia i koncentracji.
Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
polega przede wszystkim na usprawnianiu funkcji wzrokowych, słuchowych i dotykowo - kinestetyczno-ruchowych oraz na ich wzajemnej integracji.

W naszym przedszkolu MDS wykorzystywana jest podczas zajęć indywidualnych, jak i grupowych w formie radosnej zabawy. Prowadzone ćwiczenia wspomagają rozwój wszystkich funkcji psychomotorycznych dziecka:
Kinezjologia Edukacyjna Paula E. Denisona
Metoda ta wnosi również wiele do życia emocjonalnego dziecka. Dzięki niej dziecko ma okazję do odreagowania negatywnych napięć emocjonalnych, uczy się wiary we własne siły, podnosi poziom samooceny, wdraża się do samokontroli oraz odkrywa własne zdolności. Towarzyszące metodzie piosenki, ruch, muzyka, działania plastyczne ułatwiają i uprzyjemniają dzieciom doskonalenie funkcji rozwojowych. W ramach tej metody prowadzone są w przedszkolu ćwiczenia relaksacyjne i energetuyzujące służące integracji półkuli mózgowych w celu efektywniejszego działania.
Metoda ta składa się z prostych ćwiczeń ruchowych, które prowadzi się z dziećmi często w formie zabawy. Ćwiczenia te: sprzyjają lepszej komunikacji pomiędzy oba półkulami mózgowymi, wspomagają procesy nauczania i uczenia się, korygują dysfunkcje rozwojowe dzieci, uczą sposobów pokonywania różnych barier związanych ze stresem, z opanowaniem nowych umiejętności, wpływają na kształtowanie koncentracji oraz kontakty z innymi.

Prezentowana metoda stwarza dziecku możliwość rozwijania i kształcenia uzdolnień muzycznych u wszystkich dzieci, bez względu na ich rodzaj i stopień. Pobudza do śmiałego, spontanicznego wyrażania przeżyć rytmicznych, do tworzenia przez dzieci nowych efektów muzycznych.
Metoda Integracji Sensorycznej
To proces, dzięki któremu mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów, segregując je, rozpoznając i interpretując ze sobą, i wcześniejszymi doświadczeniami, odpowiadając adekwatną reakcją.

Prawidłowe procesy integracji sensorycznej są gwarancją prawidłowego rozwoju dziecka oraz możliwości uczenia się.

W naszym przedszkolu, nauczyciele we współpracy ze specjalistami: psychologiem, logopedą w oparciu o prowadzone obserwacje zachowań dziecka pod kątem trudności, mocnych stron i prawidłowości zachowań ustalają kierunki działań wobec dzieci, które przejawiają zaburzenia w zakresie integracji sensorycznej.

Podejmowane przez nauczycieli oraz psychologa działania przynoszą pozytywne zmiany w zachowaniu dziecka. Poprawa w funkcjonowaniu, będzie procentowała w opanowaniu przez dziecko umiejętności szkolnych tj. nauka czytania, pisania, liczenia.
Metoda CMC (Children Massagiing Children)
dzieci masują dzieci
Autorką programu jest Eva Scherer

Metoda ta oparta jest na zmyśle dotyku i działa bardzo pozytywnie na dzieci.
,,Masaż dzieci przez dzieci” niesie z sobą wiele korzyści:

Dzięki prowadzonym ćwiczeniom:
Najpierw wykonuje się masaż pleców- masaż dłoni- masaż głowy. Masaż odbywa się podczas słuchania płyty z trzema specjalnie w tym celu skomponowanymi piosenkami, które jednocześnie są instrukcją każdej techniki. Działania te bardzo pozytywnie wpływają na dzieci. Dzięki tej metodzie dzieci uczą się jaka jest różnica miedzy dobrym dotykiem a tym złym.
Metoda Bajkoterapii
Treści bajek terapeutycznych adresowane są do dzieci, a ich celem jest: uspokojenie, zredukowanie problemów emocjonalnych oraz wspieranie doskonalącej się osobowości.
Treści zawarte w książce pozwalają na zdobycie nowych umiejętności, umożliwiają zrozumienie nowej sytuacji i podpowiadają jak sobie z nią radzić. Zarówno dobrze kończąca się opowieść, jak i pozytywny bohater, z którym dziecko może się identyfikować, dają mu wiarę we własne umiejętności. Sytuacja, która w oczach dziecka była wcześniej beznadziejna, teraz może stać się możliwa do rozwiązania dzięki bohaterowi, który daje wzór jak nie poddawać się pomimo przeciwności. Dziecko jest w stanie radzić sobie z trudnościami takimi jak: poczucie niskiej wartości czy brakiem miłości dzięki poznanym bohaterom. Ich doświadczenia i przygody uczą, że nie należy się poddawać. Dzięki bajkom terapeutycznym, w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają lepiej rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Sprawiają, że lepiej rozumieją otaczający ich świat, przestają czuć się samotne, odrzucone.
Bajki terapeutyczne pełnią rolę relaksacyjną, uwalniają od stresu i budują dobre, pozytywne nastawienie. Dzięki bajkom dziecko może oderwać się od nurtujących go problemów czy niepowodzeń.


Warsztaty edukacyjne:
Małego naukowca
To cykl zajęć opartych na eksperymentowaniu, doświadczaniu, poszukiwaniu i odkrywaniu tajemnej wiedzy świata fizyki, chemii, biologii oraz przyrody. Poprzez eksperymentalną zabawę, dzieci poznają tajniki zjawisk przyrodniczych, sekrety nauki oraz prawa rządzące naturą. Zdobywają i poszerzają swoją wiedzę w oparciu o interaktywne doświadczenia i prezentacje, uczą się logicznego myślenia oraz stymulują do głębszego, ,,naukowego” poznawania świata przyrody, techniki.
Efektowne eksperymenty i przeprowadzane doświadczenia pobudzają aktywność badawczą dzieci. Każde zajęcia pozwala dziecku na odkrycie kolejnej tajemnicy: dlaczego pada śnieg?, jak powstaje tęcza?, jakie ma właściwości powietrze?, skąd się bierze woda?, co pływa, a co tonie?....

Wesołe eksperymentowanie z ,,szalonym naukowcem” sprawia dzieciom wiele radości i satysfakcji z dokonywanych odkryć.
Warsztaty Plastyczne
Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Poprzez rysunek i inne prace plastyczne poznajemy naszego wychowanka: jego emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania. Stosowanie różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziećmi wpływa na wzrost zainteresowania sztuką plastyczną, pobudza do twórczego działania, ekspresji. Każda technika plastyczna posiada specyficzne właściwości i wymaga od dziecka odpowiednich umiejętności i sprawności. Cele warsztatów plastycznych to:
Warsztaty Muzyczne „ W świecie muzyki”
Podstawowym zadaniem wychowania muzycznego dzieci w wieku przedszkolnym jest dostarczenie im radości płynącej z kontaktu z muzyką. Zgodnie z przyjętymi koncepcjami wychowanie muzyczne powinno opierać się na następujących formach aktywności dzieci: Cele warsztatów muzycznych to:
Warsztaty Teatralne „Skrzynka wyobraźni”
Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Pozwalają one na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. Teatr, będący z natury rzeczy syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości. Cele warsztatów teatralnych to:
Celem projektowanych sytuacji edukacyjnych jest:
Kierując się zasadą nauczania dzieci w pierwszej kolejności tego, co bliskie i najbardziej przystępne, rozpoczynamy zajęcia od tematów dotyczących naszego kraju.

Opracowane projekty edukacyjne korelują z celami Programu Wychowania Przedszkolnego wzbogacając go o nowe treści, a tym samym stwarzają trwałe fundamenty pod szkolną wiedzę na temat krajów europejskich.
Zapraszamy